Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA Ādažu desu darbnīca uzsāk pētniecības projektu.

SIA Ādažu desu darbnīca īsteno projektu “SIA “Ādažu desu darbnīca” auksti kūpinātu desu un auksti kūpinātas liellopu gaļas ražošanas tehnoloģijas izstrāde.”.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:
 • Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
 • Produktu iepakojuma risinājumi;
 • Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
 1. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:
 • Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
 • Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;
 • Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 01.06.2019 - 30.11.2020.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Projekta pirmajā posmā paveiktais:

 1. Projekta ietvaros veikta tehnoloģisko procesu parametru specifikācijas izstrāde auksti kūpinātu gaļas produktu apstrādei;
 2. Veikta izejvielu kvalitātes prasību/kritēriju izstrāde;
 3. 2019.dada augusts – septembris – izstrādātas receptūras sekojošiem auksti kūpinātiem produktiem;
 4. Ražošanai nepieciešamo izejvielu kvalitātes prasību/ kritēriju un pārbaudes veidu izstrāde. Izstrādāta tehniskā specifikācija un kvalitātes kontroles veids, lai noteiktu gaļas kvalitāti un noteiktu gaļas piemērotību/ nepiemērotību tālākai pārstrādei aukstajos kūpinājumos;
 5. Veiktas testa partiju ražošanas;

Pārskata periods: no 08.05.2019. līdz 16.11.2019.

Publicēts 2019.gada 26.novembrī

Projekta otrajā posmā paveiktais:

 1. Projekta posmā tika veikta laboratoriska tehnoloģisko procesu parametru specifikācijas izstrāde auksti kūpinātu gaļas produktu apstrādei, veicot eksperimentus un laboratoriskos pētījumus un testus, lai nodrošinātu Listeria Monocytogenes augšanai un attīstībai neatbilstošu vidi, saglabājot gaļa kvalitāti un maksimāli iespējamo mitruma līmeni.
 2. Līdz šim veikta 6 partiju (2 liellopu gaļas un 4 desu) laboratoriska ražošana un testēšana, veicot visas augstākminētās analīzes un fiksējot rādījumus un rezultātus.
 3. Veikta izejvielu un gatavās kvalitātes rādītāju laboratoriskā testēšana.
Pārskata periods: no 17.11.2019. līdz 16.02.2020.
 
Publicēts 2020.gada 11.martā